Reklamačné podmienky

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili našu obuv, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jej predaja. So zakúpenou obuvou sa vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vám bude po celú záručnú dobu slúžiť ako doklad pre prípadné reklamácie. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho predložte súčasne s dokladom o zakúpení obuvi. Bez záručného listu nemožno preberať ani uznať akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie jednotlivých druhov a častí obuvi. Pri nedodržaní zásad ošetrovania uvedených v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná. Ak Vám len nesadla veľkosť, nevadí. Tovar nám môžete zaslať naspäť.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

Reklamácia musí byť uplatnená prostredníctvom e-shopu, kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu. Najlepšie riešenie je ihneď po zistení chyby tovar odoslať na reklamačnú adresu: MT INVEST SLOVAKIA PLUS s. r. o., Mostná 13 949 01 Nitra. Odporúčame zasielať kuriérom.

K reklamácii je treba predkladať len obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt v pevnej, najlepšie v pôvodnej škatuli označenej kódom vzoru. Zníži sa tak riziko poškodenia obuvi pri preprave.

Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením o stave poslanej obuvi, kde je presne definovaná chyba reklamovanej obuvi. Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká. K reklamácií použite FORMULÁR .

Podmienky reklamácie:
Prípadná reklamácia musí byť uplatnená u firmy, kde bola obuv zakúpená a to bezodkladne, hneď pri zistení vady, ak nebola reklamácia uplatnená v nevyhnutne krátkej dobe od vyskytnutia vady na výrobku a výrobok bol používaný s vadou, môže byť takéto znehodnotenie príčinou zamietnutia reklamácie. Je dôležité pripomenúť, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy.
V prípade uplatnenia reklamácie musí byť reklamovaný tovar z hygienických dôvodov poriadne vyčistený. Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli počas záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu. Tieto vady sa zvyčajne prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi.

Záruka sa vzťahuje na:
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku …), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, v dôsledku ktorého je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. odlomený podpätok), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záruka sa nevzťahuje na:
• vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčastí majúce svoj pôvod v opotrebení behom záručnej doby
• opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
• opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
• mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácia opätkov spôsobená obúvaním bez obuváka, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
• znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu
• predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
• predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodnej šírky
• poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok
• zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode
• každú zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záruky v dôsledku jej opotrebovania spôsobeného častým používaním a vplyvom nesprávneho používania neodborného zásahu
• opotrebovania obuvi v dôsledku nevhodného výberu a používania
• obuv, u ktorej boli záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy, nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním
• čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je charakteristická pre prírodnú useň
• pätníky patria medzi vymeniteľnú časť obuvi, preto nepodliehajú reklamácii
• ošúchanie zvrškového materiálu, podošvy a podpätku je dôsledkom mechanického poškodenia

FORMULÁR NA STIAHNUTIE

Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:
• doklad o zakúpení plus záručný list
• reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený a vysušený, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.

Upozorňujeme, že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručná. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 14 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď, ako sa chyba prejaví. Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:
• bezplatná záručná oprava
• výmena tovaru
• odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
• neuznanie reklamácie (zamietnutie)

Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenia podľa tohto reklamačného poriadku môže mať za následok zamietnutie Vašej reklamácie.